Palasak ang kaisipan na ang hatid ng pamumunga ay isang kapararakang inaasahan sa mga dumarating na pagsibol. Magmula sa mga usbong na naghihintay pumiglas sa kaniyang mga sanga. Pagtubo, at pag-ani, ika nga.

Lagi nga bang magmumula ang mga bunga sa ugat na makapagbibigay-buhay sa hinaharap? Dumadaloy nga ba sa bawat hibla ang lason o gamot na likha sa dahan-dahanang itinimbang na pag-aning kay tagal ipinunla?

Taliwas sa inaasam ng karamihan, ang pagbunga ay maaaring sumalamin sa mga suloy na paparating patungo sa tahas nitong kahihinatnan. Ang pagbunga, ang inilalathalang “pagbabago”, tila ba nag-aapurang ihatid ang bawat isa tungo sa nakaambang hantungan.

Isang pagwawakas, timbang sa paggawad ng hatol na kikitil ng walang pagdarakila. Ang nakaambang pagpataw ng linlang na hukom. Anupa’t ang mga bunga ay ang tungki ng mga disposisyong kalalabasan. Kasabay na lamang nito ay bibitayin ang mga umusbong na iginawad ang wakas sa kamay ng mga proklamang manghuhusga.

Pirming liblib ang kadahilanan sa hindi inaasahan, hindi masusugpo. Tila pagkawit sa kinahahantungang kubli sa kamalayan – liban na nga lamang sa piling hinirang.

Tayo, na mga bunga, ay kahihinatnan na lamang ng hatol sa biglaang pagkakataong gawad sa isang huwad na trono. Gayong yayamaning kulong sa takdang paggapas! Sinisingil nang walang pakundangan sa pandagan ng halagang mainam man o suklam, tayo rin ang may sala!

Dangan,
anumang marapat na hangganan, hindi ba’t ang bawat bunga ay nagmula sa mumunting punla? Paloob ang napakaraming posibilidad. Kailanman, di matatangnan sa pagtimbang at paggawad ng bitay nitong lihis sa punto na maaaring makapamunga.

Lalo pa sa kalagayan nating tila isang himpilang nakapaloob sa lilom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s